Algemene Voorwaarden

Are You Kitting Me
Bel 085-1301738

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de relatie tussen u (de Klant) en Areyoukittingme, waarbij Areyoukittingme bemiddelt tussen u en onze aangesloten externe kitters. Areyoukittingme is geen partij bij de werkovereenkomst die ontstaat tussen de klant en de kitter, tenzij Areyoukittingme een eigen monteur inzet.

 

Areyoukittingme is een onderdeel van:

Mannen-Werk

KvK 73724661

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 

Klant : de partij die de opdracht geeft.

Kitter : monteur die de opdracht uitvoert.

Werk : het totaal van de tussen de klant en de elektricien overeengekomen werk en de daarbij door de elektricien geleverde onderdelen/materialen.

 

Artikel 2 Reparatie Afspraak

 

Een afspraak inplannen kan telefonisch. Afspraak wordt in overleg met de klant ingepland (datum + tijd). Bij het inplannen van de afspraak geeft klant aan welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden zodat de kitter de benodigde materialen mee kan nemen. Alle werkzaamheden die door de kitter worden uitgevoerd, worden naar zijn beste kennis, vermogen en beste inzicht overeenkomstig van een goed vakmanschap uitgevoerd.

 

Artikel 3 Tarieven

 

Wij hanteren geen voorrijkosten. Bij ons betaalt u, afhankelijk van de werkzaamheden, een bedrag tussen de €72,50 en €130,- euro. Dit is inclusief een volledig onderzoek met 15 minuten arbeid. Aan de hand van het onderzoek krijgt u van de desbetreffende kitter een exacte prijsopgave. U kunt van de werkzaamheden/reparatie afzien, u betaalt dan alleen €72,50 (excl. BTW). Bovenstaande tarieven gelden enkel tijdens kantooruren. Bij werkzaamheden die verricht worden buiten kantoortijden komen de volgende toeslagen bovenop de reguliere prijs: Tussen 17:00 – 22:00 50% toeslag Tussen 22:00 – 07:00 100% toeslag Zaterdag 50% toeslag Zondag 100% toeslag Spoed 50% toeslag

 

Artikel 4 Annulering

 

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de dag waarop de werkzaamheden plaatsvinden. Bij annuleringen binnen 48 uur voor de aanvang van de dag van de afspraak wordt er €40,- annuleringskosten in rekening gebracht en bij annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de dag van de afspraak wordt er €72,50,- annuleringskosten in rekening gebracht. De klant krijgt een nota van de annuleringskosten, dit dient binnen 72 uur betaalt te worden. Indien de klant in verzuim blijft met betaling wordt de nota overgedragen naar de incasso. Alle bijkomende kosten komen voor de rekening van de klant.

 

Artikel 5 Niet aanwezig op locatie

 

Indien de klant niet op het bevestigde tijdsblok, datum en adres aanwezig is wordt er €72,50 in rekening gebracht. De klant krijgt een nota van de annuleringskosten, dit dient binnen 72 uur betaalt worden.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 

Wij zijn aansprakelijk voor schade die direct is aangericht door de kitter tijdens de afspraak. Onder directe schade wordt enkel verstaan : de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en/of de omvang van de schade, voor zover dat het vastgesteld is dat het de schuld van de kitter is. De eventuele kosten die gemaakt zijn door een gebrek aan kennis en/of prestatie van de desbetreffende kitter.

 

Wij zijn NIET aansprakelijk voor gevolgschade. In alle gevallen van aansprakelijkheid keren wij een bedrag uit van maximaal €1000,- (inclusief BTW). Indien de kitter een fout maakt doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade NIET aansprakelijk. Tevens zijn wij nooit aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder valt gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten die voortvloeien uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade als gevolg van het verstrekken van onvolledige of onjuiste medewerking en/of informatie die klant heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Garantie

 

Wij geven standaard 6 maanden garantie op de werkzaamheden die zijn uitgevoerd door een van onze kitters. De onderdelen die gebruikt worden hebben standaard 3 maanden garantie. Wij geven geen garantie op gevolgschade.

 

Artikel 9 Klachten

 

Indien de klant een klacht heeft kan hij of zij zich wenden tot de klachtenafdeling. Op onze website staan contactgegevens waar de klant zich toe kan richten om een klacht in te dienen. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 14 dagen op te lossen.

 

Artikel 10 Geschillenbeslechting door de rechter

 

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.